NEW YORK COMMUNITY BANCORP, INC. MEDDELAR SEKUNDÄRERBJUDANDE AV STAMAKTIER FRÅN FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION (2023)

HICKSVILLE, N.Y.,16 maj 2023/PRNewswire/ -- New York Community Bancorp, Inc. (NYSE: NYCB) ("Företaget") meddelade idag att Federal Deposit Insurance Corporation, som mottagare för Signature Bridge Bank, National Association ("FDIC-mottagaren"), har gick med på att sälja, i ett garanterat offentligt erbjudande ("erbjudandet"), 39 032 006 aktier av Bolagets stamaktier som ägs av FDIC-mottagaren. Bolaget säljer inga aktier i och kommer inte heller att erhålla några intäkter från erbjudandet. FDIC-mottagaren kommer att få alla nettointäkter från erbjudandet.

Före det föreslagna erbjudandet ägde FDIC-mottagaren 39 032 006 stamaktier, som den förvärvade i enlighet med ett Equity Appreciation Instrument utfärdat till FDIC-mottagaren av företaget som en del av ersättningen för köpet och övertagandet av vissa tillgångar och skulder av underskrift Bridge Bank, Riksförbundet. I enlighet med villkoren för Equity Appreciation Instrument gick FDIC-mottagaren med på att göra alla rimliga ansträngningar för att sälja de aktier som den äger senast kl.8 juni 2023och företaget gick med på att göra rimliga ansträngningar för att underlätta en sådan försäljning.

Barclays agerar som enda bookrunning manager för erbjudandet. Garanteraren kan då och då erbjuda aktierna till köpare direkt eller genom agenter, eller genom mäklare i mäklartransaktioner på New York Stock Exchange, eller till återförsäljare i förhandlade transaktioner eller i en kombination av sådana försäljningsmetoder, till ett fast pris eller priser, som kan komma att ändras, eller till marknadspriser som råder vid försäljningstillfället, till priser relaterade till sådana rådande marknadspriser eller till förhandlade priser.

Bolagets stamaktier erbjuds i enlighet med ett automatiskt hyllregistreringsutlåtande (inklusive ett prospekt) som lämnats in av företaget till Securities and Exchange Commission ("SEC") och trädde i kraft vid inlämnandet. Innan investerare överväger en investering bör investerare läsa prospektet i det registreringsmeddelandet, prospekttillägget relaterade till detta erbjudande och andra dokument som företaget har lämnat in till SEC för mer fullständig information om företaget och detta erbjudande. Dessa dokument är tillgängliga utan kostnad genom att besöka EDGAR på SEC:s webbplats påwww.sec.gov. Alternativt kan en kopia av prospekttillägget och medföljande prospekt begäras genom att ringa företaget på (516) 683-4420 eller genom att kontakta Barclays Capital Inc. c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue,Edgewood, NY11717, klBarclaysprospectus@broadridge.comeller (888) 603-5847.

Detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande att sälja eller en uppmaning till ett köperbjudande, och det ska inte heller förekomma någon försäljning av dessa värdepapper i någon stat eller jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning eller försäljning skulle vara olagligt före registrering eller kvalificering enligt värdepapperslagarna i en sådan stat eller jurisdiktion.

Om New York Community Bancorp, Inc.

New York Community Bancorp, Inc. är moderbolag till Flagstar Bank, N.A., en av de största regionala bankerna i landet. Bolaget har sitt huvudkontor iHicksville, New Yorkmed regionalt huvudkontor iTroy, Michigan. På31 mars 2023, hade företaget123,8 miljarder dollarav tillgångar,83,3 miljarder dollarav lån, inlåning av84,8 miljarder dollar, och totalt eget kapital på10,8 miljarder dollar.

Flagstar Bank, N.A. driver 435 filialer, inklusive starka fotfästen i nordöstra och mellanvästern och exponering mot marknader med hög tillväxt i sydöstra och västra kusten. Flagstar Mortgage verkar nationellt genom ett grossistnätverk med cirka 3 000 tredjepartsproducenter av hypotekslån.

New York Community Bancorp, Inc. har marknadsledande positioner i flera nationella verksamheter, inklusive flerfamiljslån, skapande och service av hypotekslån och lagerlån. Bolaget är den näst största flerfamiljsportföljlångivaren i landet och den ledande flerfamiljsportföljlångivaren iNew York Citymarknadsområde, där man är specialiserad på hyresreglerade, icke-lyxiga flerbostadshus. Flagstar Mortgage är den 8:e största banken som skapar bolån för 12-månadersperioden31 mars 2023, medan vi är branschens sjätte största underleverantör av bolån i hela landet, och betjänar 1,5 miljoner konton med363 miljarder dollari obetalda huvudbelopp. Dessutom är företaget den 2:a största hypotekslagerlångivaren nationellt baserat på totala åtaganden.

Varningsmeddelanden angående framåtblickande information

Det här meddelandet kan innehålla framåtblickande uttalanden från företaget och våra auktoriserade tjänstemän angående sådana frågor som våra mål, avsikter och förväntningar avseende intäkter, resultat, låneproduktion, tillgångskvalitet, kapitalnivåer och förvärv, bland annat; våra uppskattningar av framtida kostnader och fördelar med de åtgärder vi kan vidta; våra bedömningar av sannolika förluster på lån; våra bedömningar av ränte- och andra marknadsrisker; och vår förmåga att uppnå våra finansiella och andra strategiska mål, inklusive de som är relaterade till vår fusion med Flagstar Bancorp, Inc., som slutfördes den1 december 2022, och vårt senaste förvärv av betydande delar av den tidigare Signature Bank genom en FDIC-assisterad transaktion.

Framåtriktade uttalanden identifieras vanligtvis av ord som "tror", "förväntar", "förutser", "avser", "utblickar", "uppskattar", "prognos", "projekt", "bör" och andra liknande ord och uttryck, och är föremål för många antaganden, risker och osäkerheter som förändras över tiden. Dessutom gäller framåtblickande uttalanden endast från det datum de görs; Företaget påtar sig ingen skyldighet, och åtar sig inte, att uppdatera våra framåtblickande uttalanden. Dessutom, eftersom framåtriktade uttalanden är föremål för antaganden och osäkerheter, kan faktiska resultat eller framtida händelser skilja sig, möjligen väsentligt, från de som förväntas i våra uttalanden, och vår framtida prestation kan skilja sig väsentligt från våra historiska resultat.

Våra framåtblickande uttalanden är föremål för följande huvudsakliga risker och osäkerhetsfaktorer: allmänna ekonomiska förhållanden och trender, antingen nationellt eller lokalt; förhållandena på värdepappersmarknaderna; förändringar i räntor; förändringar i inlåningsflöden och i efterfrågan på inlånings-, låne- och investeringsprodukter och andra finansiella tjänster; förändringar i fastighetsvärden; förändringar i kvaliteten eller sammansättningen av våra låne- eller investeringsportföljer; förändringar i konkurrenstrycket mellan finansinstitut eller från icke-finansiella institutioner; förändringar i lagstiftning, förordningar och policyer; framgången för våra blockchain- och fintechaktiviteter, investeringar och strategiska partnerskap; omstruktureringen av vår bolåneverksamhet; och en mängd andra ärenden som till sin natur är föremål för betydande osäkerheter och/eller ligger utanför vår kontroll. Våra framåtblickande uttalanden är också föremål för följande huvudsakliga risker och osäkerheter med avseende på vår fusion med Flagstar Bancorp, som slutfördes den1 december 2022, och vårt senaste förvärv av betydande delar av den tidigare Signature Bank genom en FDIC-assisterad transaktion; möjligheten att de förväntade fördelarna med transaktionerna inte kommer att realiseras när de förväntas eller alls; avledning av ledningens uppmärksamhet från pågående affärsverksamhet och möjligheter; möjligheten att företaget inte kan uppnå förväntade synergier och driftseffektivitet i eller som ett resultat av transaktionerna inom de förväntade tidsramarna eller överhuvudtaget; och intäkterna efter transaktionerna kan bli lägre än förväntat. Dessutom kan det inte finnas någon garanti för att avtalet om gemenskapsförmåner som ingåtts med NCRC, vilket var beroende av slutförandet av företagets fusion med Flagstar Bancorp, Inc., kommer att uppnå de resultat eller det resultat som vi ursprungligen förväntade eller förväntade oss till följd av förändringar av vår affärsstrategi, den amerikanska ekonomins resultat eller ändringar av lagar och förordningar som påverkar oss, våra kunder, samhällen vi betjänar och den amerikanska ekonomin (inklusive, men inte begränsat till, skattelagar och förordningar).

Mer information om några av dessa faktorer finns i avsnittet Riskfaktorer i vår årsrapport på Form 10–K för året som slutade31 december 2022, vår kvartalsrapport på formulär 10-Q för den avslutade perioden31 mars 2023och i andra SEC-rapporter vi arkiverar. Våra framåtblickande uttalanden kan också vara föremål för andra risker och osäkerhetsfaktorer, inklusive de vi kan diskutera i detta pressmeddelande, på vårt konferenssamtal, under investerarpresentationer eller i våra SEC-anmälningar, som är tillgängliga på vår webbplats och på SEC:s hemsida,www.sec.gov.

Investerare och mediakontakt:

Salvatore J. DiMartino

(516) 683-4286

NEW YORK COMMUNITY BANCORP, INC. ANNOUNCES SECONDARY OFFERING OF COMMON STOCK BY THE FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION (1)Visa originalinnehåll för att ladda ner multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/new-york-community-bancorp-inc-announces-secondary-offering-of-common-stock-by-the-federal-deposit-insurance-corporation-301826535. html

KÄLLA New York Community Bancorp, Inc.

NEW YORK COMMUNITY BANCORP, INC. ANNOUNCES SECONDARY OFFERING OF COMMON STOCK BY THE FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION (2)

FAQs

What is the Federal Deposit Insurance Corporation in the New Deal? ›

Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), a U.S. government agency created under the Banking Act of 1933 (also known as the Glass-Steagall Act). The primary role of the FDIC is to insure and protect bank depositors' funds against loss in the event of a bank failure.

What is the NYCB loan to deposit ratio? ›

Low Risk Deposits: NYCB's Loans to Deposits ratio (97%) is appropriate. Level of Bad Loans: NYCB has an appropriate level of bad loans (0.2%).

How much money is in the deposit insurance fund? ›

As of Dec. 31, 2022, the Deposit Insurance Fund had $128.2 billion, or about 1.27% of all insured deposits. The FDIC is gradually increasing premiums to bring the ratio up to the statutory minimum of 1.35% by September 30, 2028.

Who benefits from the Federal Deposit Insurance Corporation? ›

The FDIC insures deposits; examines and supervises financial institutions for safety, soundness, and consumer protection; makes large and complex financial institutions resolvable; and manages receiverships.

What type of bank is NYCB? ›

New York Community Bancorp, Inc. is the holding company for New York Community Bank, a division of Flagstar Bank, N.A., one of the largest regional banks in the country with 435 locations in eleven states.

What is a deposit amount score? ›

A banking score is a consumer score created by ChexSystems that ranks how well you handle checking accounts. The score ranges from 100 to 899 with a higher score indicating that you are a lower-risk customer. Your ChexSystems report will include things like: Number of bounced checks. Number of account closures.

What does a high loan-to-deposit ratio means? ›

The loan-to-deposit ratio (LDR) is used to assess a bank's liquidity by comparing a bank's total loans to its total deposits for the same period. The LDR is expressed as a percentage. If the ratio is too high, it means that the bank may not have enough liquidity to cover any unforeseen fund requirements.

What was the purpose of the Federal Deposit Insurance Corporation? ›

The mission of the Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) is to maintain stability and public confidence in the nation's financial system.

What was the Federal Deposit Insurance Corporation in simple terms? ›

The FDIC insures deposits in U.S. banks and thrifts in the event of a bank failure or run. It was created during the Depression to bolster consumer confidence and encourage stability in the financial system. The agency insures deposits up to $250,000 per depositor, as long as the institution is a member firm.

What was the Federal Deposit Insurance Committee and what was its purpose? ›

The Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) is an independent agency created by the Congress to maintain stability and public confidence in the nation's financial system by: insuring deposits; examining and supervising financial institutions for safety and soundness and consumer protection; making large and ...

What is the main purpose of the Federal Deposit Insurance Corporation quizlet? ›

The Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) is an independent federal agency insuring deposits in U.S. banks and thrifts in the event of bank failures. The FDIC was created in 1933 to maintain public confidence and encourage stability in the financial system through the promotion of sound banking practices.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Moshe Kshlerin

Last Updated: 12/10/2023

Views: 5847

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Moshe Kshlerin

Birthday: 1994-01-25

Address: Suite 609 315 Lupita Unions, Ronnieburgh, MI 62697

Phone: +2424755286529

Job: District Education Designer

Hobby: Yoga, Gunsmithing, Singing, 3D printing, Nordic skating, Soapmaking, Juggling

Introduction: My name is Moshe Kshlerin, I am a gleaming, attractive, outstanding, pleasant, delightful, outstanding, famous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.